Category Uncategorized

Làm Giàu Từ Mô Hình VAC

Vườn – ao – chuồng (VAC) là hình thức canh tác truyền thống, gần gũi đối với người dân ở các địa phương, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu, mang tính tự cung, tự cấp. Từ…